Zespół

Adwokat Przemysław Jańczyk ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Po studiach pracował w administracji samorządowej, a następnie odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adwokata Piotra Pszczółkowskiego, podczas której zdobył obszerną wiedzę z każdej dziedziny prawa. W 2014 r. złożył egzamin adwokacki uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich zdających w Izbie Łódzkiej.

 

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, administracyjnych, jak również obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Wychodzi poza schematy, szuka kompleksowych rozwiązań, adwokat od zadań specjalnych, który walczy skutecznie w sprawach, które z góry wydają się przegrane. Dla niego nie ma sytuacji z której nie da się wyjść obronną ręką.

Adwokat Radosław Bednarz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Bezpośrednio po studiach rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokata Bronisława Muszyńskiego, a następnie złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym w marcu 2014 r. Aktualnie wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi.

 

Mecenas Radosław Bednarz posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych, jak również wieloletnią praktykę obejmującą toczenie sporów na tle umów ubezpieczenia, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

 

Z uwagi na ukończone studia na kierunku europeistyka na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego adwokat Radosław Bednarz wyróżnia się również, poza bogatą wiedzą prawniczą, znajomością prawa europejskiego i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.

 

Adwokat Radosław Bednarz specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów w języku angielskim. Kompetencje językowe znajdują potwierdzenie w postaci posiadanego certyfikatu językowego Certificate of Proficiency in English Uniwersytetu Cambridge.

 

Mecenasa Radosława Bednarza cechuje ponadprzeciętne zaangażowanie w prowadzone sprawy, a także wytrwałość i nieustępliwość w walce o obronę praw Klienta i jego interesów. Powyższe cechy zapewniają bardzo wysoką skuteczność w kontekście wyników prowadzonych postępowań. Wysoka kultura osobista i umiejętności negocjacyjne pozwalają adwokatowi Radosławowi Bednarzowi z sukcesem kończyć prowadzone sprawy również na etapie przedsądowym.

Aplikant radcowski Martyna Szymczak

 

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Pracy zajmując się problematyką urlopów pracowniczych. Jest również absolwentką kierunku filologia włoska na Wydziale Filologicznym UŁ.

 

W trakcie studiów, przez okres blisko dwóch lat, zdobywała doświadczenie w jednej z łódzki kancelarii komorniczych, a następnie, po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, rozpoczęła współpracę z łódzkimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, egzekucyjnego oraz karnego.

 

Włada językiem hiszpańskim i włoskim.

Aplikant adwokacki Anna Gutowska

 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterką poświęconą problematyce prawnokarnej ochrony wierzycieli obroniła w Katerze Prawa Karnego. Uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

 

Już w toku studiów zdobywała doświadczenie jako wolontariusz Kliniki Prawa WPiA UŁ oraz pracę w kancelariach radcowskich i adwokackich. Odbyła również praktyki w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wśród jej zainteresowań zawodowych znajduje się medyczne prawo karne, zwłaszcza w kontekście prawnokarnej ochrony lekarzy i personelu medycznego, prawo karne materialne i procesowe oraz prawo upadłościowe.

Aplikant adwokacki Kamil Pabian

 

W 2019 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterką pt. „Cywilnoprawne aspekty obrotu grami komputerowymi” obronił z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Cywilnego. W 2018 r. w ramach Studenckich Grantów Badawczych udał się na pobyt badawczy do Uniwersytetu im. Ludwika – Maksymiliana w Monachium.

 

We wrześniu 2019 r. złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką uzyskując najlepszy wynik wśród wszystkich kandydatów w izbie łódzkiej. W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, z uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej podmiotów prawa cywilnego, prawem spadkowym oraz prawem własności intelektualnej (z uwzględnieniem prawa nowych technologii i prawa własności przemysłowej).
Przy rozwiązywaniu spraw zawsze poszukuje nieszablonowych rozwiązań, kierując się potrzebami klientów oraz przyświecającymi im celami.

 

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w podstawowym zakresie językiem niemieckim.